IT ExpertАктуално

УНАСЛЕДЯВАНЕТО И ТРАНСФЕРЪТ НА БИЗНЕС – ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА

Велизар Петров e Изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив.

Велизар Петров има над 20 години опит в областта на регионалното развитие, малки и средни предприятия, професионалното обучение и др.; опит в реалния, неправителствения сектори и администрацията; в подготовката, изпълнението, управление/координация, мониторинг и оценка на национални и международни проекти, финансирани от различни програми и донори.

УНАСЛЕДЯВАНЕТО И ТРАНСФЕРЪТ НА БИЗНЕС – ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА

Участвал в разработката и обсъждането на множество стратегически документи на общинско, областно и регионално ниво. Член на съвети за развитие на областно и регионално ниво.

Външен оценител към национални и международни програми, външен експерт към Агенция за обществени поръчки, съгласно ЗОП.

Управленски умения и компетенции като: управител Областен информационен център Пловдив, изпълнителен  директор  и  началник  отдел “Програми и проекти”  в А РР БЦ МСП, маркетинг мениджър в „Пловдив регион 2000“ ЕООД, мениджър маркетинг и търговски отдел на ВСК „Кентавър“ ИЗ „Динамика“ ЕООД и др.

Публикации в областта на управлението, стартиране на бизнес, комуникациите, обучителни модула по мениджмънт, маркетинг, е-бизнес в туризма, планиране на регионалното развитие и др. След създаването и растежа на бизнеса, трансферът е третата решаваща фаза в неговия жизнен цикъл. Бизнес трансферите са стандартни в жизнения цикъл на бизнеса  и предприемача. Бизнес трансферите трябва да се приемат като истински алтернативи на стартирането на бизнес.

Какво е трансфер на бизнес?

Прехвърляне на бизнес се разбира като трансфер на собствеността на предприятие на друго лице или фирма, което гарантира непрекъснато съществуване и търговска дейност на предприятието. Това може да се осъществи в рамките на семейството, чрез „изкупуване на мениджмънт“ (трансфериране към настоящия мениджмънт/служители) и продажби на външни лица или съществуващи компании, включително поглъщания и сливания. В повечето микро, малки и много средни компании трансферът на собствеността върви ръка за ръка с прехвърлянето на управленските функции. В случай на частни дружества с ограничена отговорност, прехвърляне на 51% от акциите също може да се счита за бизнес трансфер.

Това е дълготраен процес (средно 8 години в семейния бизнес и около 2 години в случай на прехвърляне на трета страна). Така че колкото по-рано започне да се анализира собствената ситуация, толкова по-добре може да се планира и действа. Ето защо въпроси като: „кога“, „как“, „на кого“, „при какви условия“ и „колко би струвало това“, са част от стратегическото управление на една фирма. Важно е това да се случи без никакви сътресения както за самата фирма, така и за работещите в нея. Всяка година съществува риск от загуба на приблизително 150 000 фирми и 600 000 работни места поради неефективност при прехвърляне на предприятия. От друга страна, в „Плана за действие за предприемачество – 2020“, е демонстрирано голямото му  значение за запазване на работните места и растежа на икономиката, с изчисления брой 450 000 предприятия, осигуряващи повече от 2 милиона работни места, които се трансферират всяка година. Като че ли много внимание се отделя на стартирането на нов бизнес като възможност за растеж и работни места, но също толкова важно е да се гарантира продължаването на съществуващите фирми. Ние можем да наблюдаваме същите тенденции в ЕС като повишената важност на трансфера на бизнеса поради нарастващия брой прехвърляния, произтичащи от демографските промени в Европа (но и намаляващ брой потенциални купувачи в резултат на свиването на населението). Увеличаването на броя на трансфера на бизнеса ще става извън семейството към трети лица. Един нарастващ брой на предприемачите ще остава само в една и съща фирма за по-кратък период от време, лични решения (промяна на интереси или в семейното положение, ранно пенсиониране) ще задействат трансфери.

Обикновено един бизнес е обвързан с много други и често говорим за бизнес екосистема. Тогава проблемите в една фирма намира своето отражение в цялата екосистема. Това повишава до голяма степен важността на въпроса за трансфера и унаследяването на бизнес.

Вече три години имахме възможност да проучим добрите практики по темата от страните-партньори по проект „STOB regions – Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по  програма ИНТЕРРЕГ Европа“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Сега разработваме План за действие, който да определи характера на действията, които трябва да бъдат изпълнени, тяхната времева рамка, участниците, разходите и източниците на финансиране (различни от програмата и проекта) с цел подобряване на “Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020“.

В допълнение „Заключителен доклад за преглед на въпросите, свързани със семейния бизнес“, изготвен от името на Европейската комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“, идентифицира някои проблеми, свързани с България. Такива са липсата на конкретна дефиниция и проучване на семейния бизнес; липсата на специфични инструменти за подкрепа, трансфер и унаследяване на семейния бизнес; липсата на организации за подкрепа на трансфера и унаследяването на бизнес.

На база на добрите практики от партньорите бяха дефинирани три основни акцента на предварителната концепция за българския план за действие относно унаследяването и трансфера на бизнес, свързани със изграждане на местна мрежа за мениджъри-собственици (наследници); регионална платформа за бизнес трансфер; създаване на финансови инструменти, схеми за наставничество и сертифициране.

Концепцията бе съгласувана и приета единодушно по време на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет  на Южен централен район.

Вече близо 25 години Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия работи активно в областта на регионалното развитие, като е реализирала успешно проекти свързани с зелената инфраструктура, миграцията като инструмент за развитие, социалните предприятия, енергийната ефективност, бавния здравословен туризъм и др.  Тези проекти се реализират заедно с международни и български партньори – организации основно от Европа, с наши министерства, областни и общински администрации, министерства, областни и общински администрации.

 

Покажи повече

Di Tech

DiTech | Добре дошли в света на дигиталните технологии

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close